ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน——วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกันในหัวข้อเรื่อง ดังนี้-การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน-การอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างพลังแห่งความสุข ความสำเร็จในการทำงาน-การจัดทำแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการและร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ทั้งนี้บรรยากาศในการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน และยังได้ความรู้ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ มากมายจากท่านวิทยากรอีกด้วย——ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ——#BSRURecentnews คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่องานประกัน #BSRUNews

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะวิทยาการจัดการ มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566—-วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอและวิพากษ์แผนปฏิบัติการงบประมานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากร ทั้ง 3 ท่าน ดังนี้1. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา2. รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มรภ.พระนครศรีอยุธยา3. คุณอภิชาติ สิงห์ชัย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom—-ภาพ/ข่าวโดย : […]

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน… สามารถติดตามต่อได้ที่ […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์

  คณะวิทยาการจัดการ มบส.ต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องขายออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ มบส.ลุยพื้นที่ชุมชนสมุทรสาคร ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ส่งคัดสรรชิง”สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 65” ดันขยายช่องขายบนออนไลน์ กระตุ้นยอดส่งออกกว้างขึ้นผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ ตนและทีมวิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น : กิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น หรือ University as Marketplace ได้ลงพื้นที่ชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการมีปัญหาหลากหลาย และปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วยหลัก ๆ คือการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในปี 2556 ทางสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ […]

หลังจากวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 งานชุดครุยมบส. จะ “ปิดให้บริการ” จนกว่าจะมีกำหนดการ “รายงานตัวบัณฑิต” อย่างเป็นทางการ

หลังจากวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 งานชุดครุยมบส. จะ “ปิดให้บริการ” จนกว่าจะมีกำหนดการ “รายงานตัวบัณฑิต” อย่างเป็นทางการ เพื่อส่งมอบชุดครุยและสูทเช่า ให้กับบัณฑิตที่ได้สั่งจองไว้แล้ว สำหรับบัณฑิตที่ตกค้างไม่สามารถมาตัดชุดในรอบการให้บริการที่ผ่านมา สามารถติดต่อสั่งตัดได้ใน 2 วันแรกของการรายงานตัวบัณฑิต เพื่อให้ทางร้านสามารถตัดเย็บชุดได้ทันเวลา และจะได้รับชุดในวันซ้อมที่มหาวิทยาลัยฯ **** รอบตกค้างนี้หากไม่จำเป็นขอให้หลีกเลี่ยง **** **** เพราะหากบัณฑิตทุกคน รอรอบนี้ จะส่งผลให้กระบวนการผลิตไม่ทัน เพราะปริมาณมากเกินไป ****

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา —-วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี มอบรางวัลไทย… รางวัลเกียรติยศ… บนเส้นทางชีวิต ประจำปี 2565 ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อเข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 สาขานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ได้พิจารณาคุณสมบัติการบริหารและพัฒนาองค์กร ผลงานทางสังคมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เป็นองค์กร ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งได้มีกิจกรรมตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน สมควรได้รับการยกย่องและเหมาะสมที่จะได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2565 ภายใต้แบรนด์ “รางวัลไทย” […]

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565

คณะวิทยาการจัดการ มบส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดในโครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ. 2565 —-ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าสู่การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC) ระดับจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. และกำหนดวันคัดสรรในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ (Product Level) ที่จะนำไปสู่การพัฒนา (Product Development) ระดับประเทศ จัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Profile) ที่จะใช้ ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน และเมื่อวันที่ […]

1 2 3 45