ระบบแจ้งขอใช้ห้องบันทึกการสอนออนไลน์

แนวปฏิบัติในการใช้ห้องออนไลน์

  • คณะมีการจัดห้องสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยเปิดภาคเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564
  • ให้อาจารย์เข้าจองห้องสอนออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
  1. สแกน QR-Code เพื่อจองผ่านระบบออนไลน์ หรือเข้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ http://ms.bsru.ac.th หัวข้อ “บุคลากร” จากนั้นเลือก “ระบบแจ้งขอใช้ห้องบันทึกการสอนออนไลน์”
  2. เข้าลิงค์ http://202.29.54.20/~management/bm_classroom/
  3. กรอกแบบฟอร์มการใช้ห้องสอนออนไลน์และส่งในระบบ
  4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบห้องและพิมพ์เอกสารการจองห้องเพื่อเสนอ ตามลำดับต่อไป

ข้อเสนอแนะ

  1. สำหรับการใช้ห้องสอนออนไลน์

1.1 อาจารย์ผู้สอนต้องเตรียม Power Point หรือไฟล์ .PDF มาให้เรียบร้อย

1.2 ในการสอนแต่ละคาบรายวิชาควรสอนไม่เกิน 60 นาที

  1. สำหรับการใช้ห้องบันทึกการสอน

2.1 อาจารย์ผู้สอนต้องเตรียม Power Point หรือไฟล์ .PDF มาให้เรียบร้อย

2.2 อาจารย์ผู้สอนควรมาเตรียมการสอนก่อนเวลาบันทึกการสอน 30 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์

2.3 ในการบันทึกเทปการสอนให้นักศึกษา ความยาวในการบันทึกไม่ควรเกิน 30 นาที

ปฏิทินการขอใช้ห้องสอนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ

Choose a Language :