ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565
คณะวิทยาการจัดการ


.


.

ดาวน์โหลดรูปแบบเล่มบัณฑิตนิพนธ์

รูปแบบการทำเล่มบัณฑิตนิพนธ์

ดาวน์โหลดแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

แบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ดาวน์โหลดรายงานเวลาการปฏิบัติงาน

รายงานเวลาการปฏิบัติงาน นักศึกษาเป็นผู้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานจริงเป็นรายสัปดาห์ และผู้ดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพลงนามกำกับผลการปฏิบัติงาน


.