สื่อบุคคลกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อาจารย์รัตนา บุญอ่วม
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :