โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงาน
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๒
วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
และโรงละครศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เวลา ๐๗.๐๐ น. – ลงทะเบียน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เวลา ๐๗.๓๐ น. – พิธีถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๑๕๐ รูป
เวลา ๐๘.๓๐ น. – พิธีตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ เนื่องในวันปีใหม่ไทย
เวลา ๑๒.๓๐ น.- ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทย ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. – การประกวดใส่ผ้าไทย
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ตัดสินการประกวดใส่ผ้าไทย
– พิธีมอบของรางวัลการประกวดใส่ผ้าไทย
– เตรียมตั้งขบวนสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ขบวนแห่สงกรานต์สรงน้ำพระพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
– พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๒ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และรดน้ำขอพรผู้บริหาร
– ดนตรีไทยบรรเลง
เวลา ๑๗.๓๐ น. – พักรับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๐๐ น. – พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติแลละผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ปิดกิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก www.facebook.com/culture.bsru