🚩สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับนุนเข้าร่วมอบรม ————— ✅หลักสูตร : การสร้างเทคโนโลยีเสมือจริงด้วยเทคโนโลยี AR-VR

🚩สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📣ประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับนุนเข้าร่วมอบรม
—————
✅หลักสูตร : การสร้างเทคโนโลยีเสมือจริงด้วยเทคโนโลยี AR-VR
—————
🔸 หลักสูตรย่อยที่ 1 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียน AR (augmented reality) และ VR (virtual reality) ด้วยแพลตฟอร์ม EON-XR
✅ วันอบรม
7 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 1 : วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 09.00 -12.00 น.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 09.00 -12.00 น.
—————
🔸 หลักสูตรย่อยที่ 2 (3 ชั่วโมง) : การสร้างบทเรียนแบบ 360 และการใช้งาน Polycam Application
✅ วันอบรม
8 มีนาคม 2566
รุ่นที่ 1 : วันที่ 7 มี.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.
รุ่นที่ 2 : วันที่ 8 มี.ค. 66 เวลา 13.00 – 16
—————
👉สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่
ตั้งแต่วันนี้ – 3 มีนาคม 2566
* รับจำกัด 30 คน/รุ่น/วัน*
* อบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 อาคาร 10*
Choose a Language :