[:th]ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดการการประชุมคณาจารย์และบุคลากร เรื่อง การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดำรงรตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง ออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 50 ท่าน[:]

[:th]

ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดการการประชุมคณาจารย์และบุคลากร
เรื่อง การเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนดำรงรตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง ออนไซต์และออนไลน์ จำนวน 50 ท่าน

[:]

Choose a Language :