โครงการพัฒนาผู้ผลิตรายการระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อผลิตรายการสารคดีสำหรับสื่อสารและพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3

มูลนิธิสารวจโลก เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทาโครงการดังกล่าว และมีนโยบายในการจัดอบรม ด้านจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของสื่อต่อสังคม รวมถึงอบรมการผลิตรายการสาระความรู้ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ทางมูลนิธิสารวจโลก จึงเรียนเชิญมายังหน่วยงานของท่าน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้นคือ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในคณะ หรือ แผนกที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตสื่อโทรทัศน์ที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิต พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ทางานด้านการผลิตสื่อโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานทางด้านการผลิตรายการ และมีความต้องการที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการผลิตรายการ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม สามารถกรอกใบสมัครที่ www.tv.co.th/dochack

ทางโครงการจะรวบรวมผู้สมัคร และพิจารณาความเหมาะสมตามจานวนที่สามารถรับเข้าร่วมอบรมได้ และจะตอบรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กลับไปยังหน่วยงานและสถานที่ที่แจ้งมาในใบสมัครของท่าน

Choose a Language :