แหล่งข้อมูลข่าวสารและลักษณะข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ (FAKE NEWS)

ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Choose a Language :