เอกสารการประชุมคณะ

การประชุมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2562