เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศง 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศง 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

Choose a Language :