[:th]เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาศที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)[:]

[:th]เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามไตรมาศที่2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)[:]

Choose a Language :