[:th]เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๗ตุลาคม ๒๕๖๒อาจารย์อรรถวิทย์ ได้นำนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑๕ คน เข้าแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในโครงการ “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ” ครั้งที่ ๑๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒[:]

[:th]

เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๗ตุลาคม ๒๕๖๒
อาจารย์อรรถวิทย์ ได้นำนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน ๑๕ คน
เข้าแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ในโครงการ “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ ๑๑ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังสัมมนา พิเศษหัวข้อ
โดยอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

[:]
Choose a Language :