เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพพันธ์ 2566
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในกิจกรรม“คลีนิควิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการ” นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากรเข้าศึกษาดูงานปฏิบัติการแนวทางการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจรากฐานและชุมชนนวัตกรรม ณ สวนสุขใจ ณ บ้านเฮา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี
ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างจากการพัฒนาด้านงานวิจัยและการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ รวมทั้งได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”แนวทางการเขียนงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน นวัตกรรม การเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิจัยและ นวัตกรรมกับหน่วยงานในระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ และดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี รองคณบดีฝ่ายวิจัย อาคารสถานที่และยั่งยืนเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนงานวิจัย ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ มาให้ความรู้และแนะนำแนวทางในการเขียนงานวิจัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไม้แก้วรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี
Choose a Language :