หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมโนโวเทล หัวหิน-ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 “อบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมโนโวเทล หัวหิน-ชะอำ บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี เพื่อพัฒนาวิชาแกนหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธาน
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ รองอธิการบดี ให้คำแนะนำในสาระสำคัญที่หลักสูตรต้องเตรียมความพร้อมในการปรับหลักสูตร ร่วมด้วย อ.ดร.รักชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนที คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล สร้างความเข้าใจในการพัฒนาโครงหลักสูตรเพื่อรองรับความเป็นสหกิจศึกษา และ อ.ดร.ไพฑูรย์ มากสุข อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ผศ.วิรัชต์ แสงดาวฉาย เพิ่มเติมมุมมองการพัฒนาเนื้อหาความเป็นปัจจุบันของวิชาชีพนิเทศศาตร์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตในหลักสูตรปรับปรุง 2564 ต่อไป #การเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมกิจกรรมของสาขาวิชาต้นสังกัดคณะและมหาวิทยาลัย #นิเทศศาสตร์บ้านเด็จฯ #พัฒนาหลักสูตรฯ
Choose a Language :