สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 23 พ.ค. 2562

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส. จัดอบรมภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับคณาจารย์และบุคลากรที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน
—-
ภายใต้โครงการอบรมและพัฒนาทักษะภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับอาจารย์และบุคลากร มบส. ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

ในวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2562
เวลา 16.30 – 18.00 น.
ณ สถาบันขงจื้อ อาคาร 10 ชั้น 7