สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY

📣สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวน นักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อน SMART UNIVERSITY
🔑หลักสูตรที่ 1 “การใช้งาน Microsoft Word สำหรับจัดเอกสารทางวิชาการ “
🔑หลักสูตรที่ 2 “การใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ”
🔑หลักสูตรที่ 3 “เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoints”
🔑หลักสูตรที่ 4 “การใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับการเรียนการสอน “
🔑หลักสูตรที่ 5 “การใช้งาน Google mail สำหรับการเรียนการสอน “
——————————————————————–
*หมายเหตุ*
📌 รับสมัครหลักสูตรละ 30 คน
📌1 คน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 หลักสูตร
📌 ทุกหลักสูตรอบรม 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.
📌 ผู้เข้าอบรมต้องส่งผลงานหลังเสร็จสิ้น การอบรมจะได้รับวุฒิบัตร + Serial Key
📌 อบรมจริง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1055 ตามวัน-เวลา
Choose a Language :