[:th]สารพันปัญหา และ วิธีการแก้ไข การใช้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) สำหรับอาจารย์ ที่กำลังส่งเกรด และพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา แต่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานเว็บไซต์[:]

[:th]

สารพันปัญหา และ วิธีการแก้ไข การใช้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS)
สำหรับอาจารย์ ที่กำลังส่งเกรด และพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
แต่ติดปัญหาเรื่องการใช้งานเว็บไซต์
กรณีทำตามคำแนะนำแล้วยังพบปัญหา
ให้ติดต่อสำนักคอมพิวเตอร์ คุณบังอร
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1723 เบอร์ภายใน 113

[:]

Choose a Language :