สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO (ครั้งที่ 2)

{Announcement}
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO (ครั้งที่ 2)
—-
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564
—-
โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/
Choose a Language :