วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมนักศึกษาต่างชาติ เพื่อต้อนรับสู่ประเทศไทยและเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมนักศึกษาต่างชาติ เพื่อต้อนรับสู่ประเทศไทยและเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

Choose a Language :