[:th]วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 7[:]

[:th]

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 7[:en]วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 7
[:]

Choose a Language :