วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์นักศึกษาจำนวน 3 ราย

[:th]

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดสอบปกป้องสารนิพนธ์นักศึกษาจำนวน 3 ราย โดยมีคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ประกอบไปด้วย รศ.ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิณ[:]

Choose a Language :