[:th]วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2 / 2566 เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาวิชาการประเภทผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำและประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ[:]

[:th][:]

Choose a Language :