วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการท่องเที่ยว รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ
ศึกษา 2563
————
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน
เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
– อาจารย์สายพิน เดชเรือง วิทยาลัยดุสิตธานี (ประธานกรรมการ)
– อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการ)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา(กรรมการและเลขานุการ)
– น..ส.ภิรษา โชติรุจิโสภณ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
– น..ส..วิภา แก้วชมร มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ประสานงาน)