วันที่ 14 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการจัดการจัดประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการจัดการจัดประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานของผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร ประธานกรรมการ 2. อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร 4. อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา และ 5. อาจารย์ ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง

Choose a Language :