วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ ศึกษา 2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการ
ศึกษา 2563
————
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ใน
เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดการประชุมการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้
– อาจารย์นรภัทร สถานสถิตย์ มรภ.ราชนครินทร์ (ประธานกรรมการ)
– ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (กรรมการ)
– ผศ.ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม มรภ.ราชนครินทร์ (กรรมการและเลขานุการ)
– น.ส.พิมพร พานทอง มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ช่วยเลขานุการ)
– น.ส.วิภา แก้วชมร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ผู้ประสานงาน)