[:th]วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการนำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต คูหะพันธุ์ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยคังนิง ประเทศไต้หวัน Assistant Professor Te-Cheng Liu Ph.D., Department of Long-term care, University of Kang Ning, Taiwan ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้การบำบัดที่แบบแพทย์ทางเลือก[:]

[:th]

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการนำโดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุกฤต คูหะพันธุ์ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติจากมหาวิทยาลัยคังนิง ประเทศไต้หวัน Assistant Professor Te-Cheng Liu Ph.D., Department of Long-term care, University of Kang Ning, Taiwan ในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อสวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุโดยใช้การบำบัดที่แบบแพทย์ทางเลือก[:]

Choose a Language :