[:th]รวมกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2566 1. เปิดบ้านวิทยาการจัดการ (MS Open House 2023) สถานที่ : บริเวณลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ เวลา : 08:30 – 16:00 น. พบการแสดงบนเวทีและการออกบูธแสดงผลงานของ 13 สาขา[:]

[:th]

รวมกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2566
1. เปิดบ้านวิทยาการจัดการ (MS Open House 2023)
สถานที่ : บริเวณลานกิจกรรมหน้าตึกคณะวิทยาการจัดการ
เวลา : 08:30 – 16:00 น.
พบการแสดงบนเวทีและการออกบูธแสดงผลงานของ 13 สาขา
• การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
• การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
• การตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
• ธุรกิจดิจิทัล
• การเป็นผู้ประกอบการ
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
• นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
• การบัญชี
• นวัตกรรมการท่องเที่ยว
• การสื่อสารการตลาดและธุรกิจบันเทิง
• การสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
• บรอดคาสติงและสื่อสตรีมมิง
• ภาพยนตร์
2. การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สาขาวิชานวัตกรรมทางเศรษฐกิจ การเงินและการลงทุน
สถานที่ : ตึกคณะวิทยาการจัดการ และหอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
เวลา : 08:30-16:30 น.
3. งานเสวนาในหัวข้อ “การเปิดรับวิทยาการใหม่ ๆ ในยุคสมัยรัชกาลที่ 5 และบทบาทสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในการติดต่อกับต่างประเทศ” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี บุนนาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ และ อาจารย์ภัทรเวช ฟุ้งเฟื่อง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่ : ห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 15
เวลา : 12:30 – 16:30 น.
สนใจงานไหน แวะไปงานนั้น
แล้วพบกันนะ 😁

[:]

Choose a Language :