มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) ขอความร่วมือส่งตัวแทนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติออนไลน์ 2021 (IYF World Camp)

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ International Youth Fellowship

เอกสารใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ

เอกสารแนะนำมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IFY)