มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
และบริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด
—-
วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณจีรภา คงสว่างวงศา รองประธานบริหาร ฝ่ายธุระกิจกลุ่มลูกค้าองค์กรและไอที ภาคพื้นอินโดไชน่า บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ และ บริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด โดยคุณพันธุ์ศักดิ์ พงษ์วัฒนานุสรณ์ กรรมการบริษัท ยู โฟร์ตี้โฟร์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือและพัฒนาต้นแบบ ห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Interactive Learning) ในด้านเทคโนโลยีและสื่อการสอนเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจในด้านการพัฒนาโปรแกรมสำหรับสื่อในมิติ ต่าง ๆ การร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นแบบบูรณาการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ทุกฝ่ายจะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมถึงการส่งเสริมและแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เพื่อใช้ในการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะต้นแบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับสื่อดิจิทัลภายในของมหาวิทยาลัยพร้อมการอบรมฝึกสอนบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งาน ควบคุมและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ติดตามข่าวสารต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ที่ https://www.facebook.com/MsBSRU
Choose a Language :