มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคีและฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ

พลิกโฉมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวบ้านให้โดนใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบายสำคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายจตุรภาคีและฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอันเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ

กิจกรรมที่ 1 การสร้างนวัตกรชุมชนและเครือข่ายจตุรภาคีเพื่อสนับสนุนการยกระดับ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก นางปลื้มจิต ลาภอุดมเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ทั้งนี้ กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้นำโดย ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและทีมวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ดรุษ ประดิษฐ์ทรง และอาจารย์พรรณพิชญา อัญชันภาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไรให้โดนใจ” และ “การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดนใจผู้บริโภค” ตลอดจนคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยร่วมมือกันในการดำเนินงาน มีประชาชนผู้สนใจและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากและทางกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอแนวทางในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลหลักสามรวมถึงการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ของพื้นที่ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในขั้นตอนต่อไปทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และวางแนวทางการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลหลักสาม เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวขอบคุณที่โครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานท้องถิ่นและในขั้นตอนต่อไปจะมีการระดมความคิดเพื่อนำความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการผนวกกับประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักสาม เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

Choose a Language :