[:th]มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลงคะแนนเลือกตัวแทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ[:]

[:th]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ลงคะแนนเลือกตัวแทนบุคลากรเป็นกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
——
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ (อาคาร 6) บริเวณโถงชั้น 1
.
หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิ์เลือกจะต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

[:]

Choose a Language :