มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญเข้าร่วมงาน “ กีรติกษิณการณ์ “ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564
เวลา 08.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน)
ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ
ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
.
เวลา 09.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน)
ผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ
ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
.
เวลา 10.00 น. – คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน)
ผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมพิธีสงฆ์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป (ถวายปิ่นโต) ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)
เวลา 14.30 – 15.00 น. – ผู้บริหารและบุคลากร ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Zoom
Zoom ID : 910 303 7181 Passcode : 54321
– ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้บริหาร (กอม.) เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมอาคาร 1 ชั้น 4
.
เวลา 15.00 – 16.00 น. – อธิการบดี และรองอธิการบดีประชุมและแจ้งข่าวสำคัญของมหาวิทยาลัย
.
เวลา 16.00 – 16.15 น. – รับชม VTR ภาพในอดีตที่ทรงคุณค่าและระลึกถึงของผู้เกษียณอายุราชการ
.
เวลา 16.15 – 17.30 น. – นายกสภามหาวิทยาลัย ให้โอวาทและแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ
พร้อมมอบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแด่อธิการบดี (ผู้เกษียณอายุราชการ)
– อธิการบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิต บอกเล่าความประทับใจและความทรงจาที่ผ่านมา พร้อมมอบของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
– หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
และผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการมอบของที่ระลึกแด่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
– ผู้แทนผู้เกษียณอายุบอกเล่าความประทับใจและความทรงจาที่ผ่านมา
—-
***หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าร่วมงาน
1. เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมฯ งดการเลี้ยงสังสรรค์และรับประทาน อาหารร่วมกัน
2. ผู้เข้าร่วมงาน Onsite จะได้รับการตรวจ ATK และมีผลไม่พบเชื้อฯ จึงจะเข้าร่วมงานได้
3. ผู้เข้าร่วมงาน Online จะต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมงาน
4. มีการจับฉลากของขวัญจากมหาวิทยาลัย เพื่อมอบแก่ผู้ร่วมงาน Online และ Onsite เป็นระยะๆ ตลอดเวลาของการประชุม