[:th]มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา[:]

[:th]

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ที่ได้รับความเห็นชอบ จากสภามหาวิทยาลัย ให้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา #BSRUNews

[:]
Choose a Language :