ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ (AIS) จัดกิจกรรมพิเศษ

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ Advance Info Service PCL. (AIS)

จัดกิจกรรมพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษาและศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ เพื่อร่วมงานกับทางเอไอเอส ในตำแหน่งต่างๆ ของบริษัท

ผู้ที่สนใจสามารถ Scan QRCode ในภาพนี้ได้ เพื่อลงทะเบียนข้อมูล และมารอรับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาที่ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 7 คณะวิทยาการจัดการ และรอทราบผลการสมัครงานทันที

โอกาสไม่มีรอใคร ฝากแชร์ฝากแท็กถึงเพื่อนๆ
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ ศิษย์เก่า กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย