ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554 ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”

ผลการประกวดเรียงความ คำคม และแต่งกลอนวันไหว้ครูในกิจกรรมพิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554
ผลการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ศิษย์ได้ดีเพราะมีครู”
1. รางวัลชนะเลิศ
นายณัฐวี มละศรี คณะวิทยาการจัดการ
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาวจันทิมา ม่วงศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนิคม แซ่โค้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. รางวัลชมเชย
นางสาวกวินทิพย์ ฤทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—————————————————————————–
ผลการประกวดคำคมไหว้ครู หัวข้อ “พระคุณครูผู้สร้างคน”
1. รางวัลชนะเลิศ
นายอรรถพล สาธุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ
4. รางวัลชมเชย
นางสาวศศิประภา รำไพเราะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—————————————————————————–
ผลการประกวดรางวัลแต่งกลอนวันไหว้ครู หัวข้อ “ก้มกราบบังคมครูด้วยดวงใจ”
1. รางวัลชนะเลิศ
นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นายอภิรักษ์ ถาอ่อนสี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายสหัสวรรษ จงรัก คณะวิทยาการจัดการ
4. รางวัลชมเชย
นายนลธวัช การหวิด คณะวิทยาการจัดการ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รายการค่ะ