[:th]ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ (ยกเว้นหลักสูตร ค.บ.) กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔-๕ และ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖[:]

[:th]

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ (ยกเว้นหลักสูตร ค.บ.)
📍กำหนดการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา (ชั้นปีที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
🔸ระหว่างวันที่ ๔-๕ และ ๑๑-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
📍กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๓ (รหัส ๖๓)
ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
📍สถานที่อบรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร ๑๐
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📍กำหนดการอบรม
8.30 – 12.00 น. หลักสูตรที่ 1 การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเพื่อการจัดการเอกสารทางวิชาการ
13.00 – 16.30 น. หลักสูตรที่ 2 การใช้ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณเพื่อการจัดทำรายงานข้อมูลอย่างมืออาชีพ
📆วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม https://dldc.bsru.ac.th/?p=1413
📆วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม https://dldc.bsru.ac.th/?p=1413
📆วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
คณะวิทยาการจัดการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม https://dldc.bsru.ac.th/?p=1413
📆วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วิทยาลัยการดนตรี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตรวจสอบรายชื่อและห้องอบรม https://dldc.bsru.ac.th/?p=1413
🚩หมายเหตุ
1.นักศึกษา 1 คน อบรม 2 หลักสูตร (1วัน)
2.การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือเสื้อของมหาวิทยาลัย (ชุดสุภาพ)
3.ตรวจสอบ Account การเข้าใช้งาน Microsoft 365 ก่อนเข้าร่วมการอบรม
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร0 – 473 -7000 ต่อ 1722 – 1723
Line ID : @ccbsru

[:]

Choose a Language :