ประกาศ ! เลื่อนการอบรม เชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการและการคิดเชิงสร้างสรรค์ ในวันที่ กลุ่ม 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ กลุ่ม 2 : วันที่ 4 มีนาคม 2566 กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ! เลื่อนการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการและการคิดเชิงสร้างสรรค์
ในวันที่ กลุ่ม 1 : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 และ กลุ่ม 2 : วันที่ 4 มีนาคม 2566
——————————————————
กำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
Choose a Language :