ประกาศ: สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564 ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

ประกาศ:
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ปิดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ ตามประกาศ
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติราชการของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7/2564
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564

เปิดช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์สำหรับผู้ต้องการติดต่อดังนี้
ช่องทางที่ 1. http://management.bsru.ac.th/
ช่องทางที่ 2. https://www.facebook.com/MsBSRU
ช่องทางที่ 3. Link One Stop Service คณะวิทยาการจัดการ : http://line.me/ti/g/hP4XYEcpBK

Choose a Language :