ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศ ทุนการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2563
ขอให้นักศึกษาภาคปกติที่ได้รับทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รหัสนักศึกษา 63 ดังมีรายชื่อใน QR Code นี้
ติดต่อขอรับทุนได้ที่ กองคลัง อาคาร 6 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่
27 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
เวลา 9.00 – 15.00 น.