ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.

ประกาศ ขยายระยะเวลาการยื่นคำร้อง ทบ.17 แจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1/2564
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2564 เวลา 16.30 น.
สามารถยื่นคำร้องได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา http://mis.bsru.ac.th