ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2 การรับแบบโควตา…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62)
รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (พิจารณาจากผลการเรียน) ปีการศึกษา 2562
—-
สอบสัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562
—-
เอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ใช้ลงทะเบียนรับบัตรคิว)
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX)
3. Portfolio
4. เอกสาร/อุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาได้กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
—-
ตรวจสอบห้องสอบและสถานะการสมัครได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th เมนูผลการสมัคร

Choose a Language :