ประกาศครั้งสุดท้าย นักศึกษารหัส 63 สามารถติดต่อรับเสื้อกีฬาคณะปี 63

‼️ ประกาศครั้งสุดท้าย ‼️
❗️นักศึกษารหัส 63 ❗️สามารถติดต่อรับเสื้อกีฬาคณะปี 63
ณ ห้องสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 1 ชั้น 3
🕙เวลา 10:00 – 16:00 น.🕓
📌ติดต่อรับได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นี้เท่านั้น📌
⚠️หมายเหตุ⚠️
1. เว้นวันหยุดราชการ
2. ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
3. นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือแคปหน้าจอประวัติในระบบ MIS มาด้วยทุกครั้ง
‼️ หากนักศึกษาไม่มารับภายในวันเวลาที่กำหนด ทางคณะจะทำการตัดสิทธิ์ในการรับเสื้อ‼️