ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564 ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ขั้นตอนที่ปฏิบัติ

ประกาศการชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนฤดูร้อน / 2564
ช่วงกำหนดชำระเงิน : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565
ขั้นตอนที่ปฏิบัติ
– นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกรุ่นทุกระดับ พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้จากเว็บไซต์ http://mis.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “รายการลงทะเบียน”
– นำใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ ธนาคารกรุงเทพฯ บริษัทเคาน์เตอร์ เซอร์วิสฯ จำกัด และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตามใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน
กำหนดชำระเงินล่าช้า
ให้นักศึกษาดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆในระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตามเวลาทำการที่กองคลัง อาคาร 100 ปี ชั้น 1
อัตราการคำนวณค่าปรับ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ลงมา : วันละ 20 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท
– ผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไป : วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท
****นักศึกษาที่มิได้ดำเนินการชำระตามประกาศนี้ จะไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และจะต้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสำหรับภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564****
**ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเบิกค่าเล่าเรียนของหน่วยงานให้ชำระผ่านเคาน์เตอร์ทางธนาคารเท่านั้น**
วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระผ่านเว็บไซต์ : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2565 (หากครบกำหนดแล้วสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้ตามเมนู
เอกสารในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่