นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1/2566 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1/2566
ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียนโดยดูในใบตรวจสอบจบในระบบ MIS ของนักศึกษา
2. นักศึกษาติดต่อประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำแผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินในภาคเรียนที่ 1/2566 จนถึงเทอมที่นักศึกษาจะจบการศึกษา
3. นักศึกษาสแกน QR-Code นี้ เพื่อทำการกรอกรายละเอียดของตัวเอง / แผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินพร้อมแนบรูปภาพใบตรวจสอบจบ โดยเลือกรูปแบบแสดงทุกรายวิชา (ไฟล์.JPG หรือ .JPEG) ลงในระบบตามที่กำหนด
4. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเองในระบบเป็นระยะๆ เพื่อทำการลงทะเบียน (หากในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้ ขอให้ติดต่อที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้องวิชาการ)
ลิงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียนที่ 1/2566
Choose a Language :