นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

นักศึกษาที่ประสงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564 ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ยังไม่ได้เรียนโดยดูในใบตรวจสอบจบในระบบ MIS ของนักศึกษา
2. นักศึกษาติดต่อประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อทำแผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินในภาคเรียน 2/2564 จนถึงเทอมที่นักศึกษาจะจบการศึกษา
3. นักศึกษาสแกน QR-Code นี้ เพื่อทำการกรอกรายละเอียดของตัวเอง / แผนการเรียนรายวิชาที่ขอเรียนเกินพร้อมแนบรูปภาพใบตรวจสอบจบ โดยเลือกรูปแบบแสดงทุกรายวิชา (ไฟล์.JPG หรือ .JPEG) ลงในระบบตามที่กำหนด
4. นักศึกษาตรวจสอบสถานะของตัวเองในระบบเป็นระยะๆ เพื่อทำการลงทะเบียน (หากในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นักศึกษายังลงทะเบียนไม่ได้ ขอให้ติดต่อสำนักงานคณะวิทยาการจัดการอีกครั้ง ตามช่องทางที่คณะกำหนด)
ลิงค์ขอเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด ภาคเรียน 2/2564