ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563-2564 (รหัส 63 – 64) (กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด) —- ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กำหนดรับบัตรนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2563-2564 (รหัส 63 – 64)
(กลุ่มที่ยังไม่มารับบัตรตามกำหนด)
—-
ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565
เวลา 10.00 – 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกบ้านแขก
—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://mis.bsru.ac.th
—-
สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เตรียม ก่อนมารับบัตร
1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU UApp
2. บัตรประชาชนตัวจริง
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. โทรศัพท์ Smartphone
**เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
ธนาคารอาจจำกัดจำนวนผู้รับบริการเพื่อมิให้เกิดการแออัดระหว่างการรับบัตร**
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน