ถ่ายทอดสด งานประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

ถ่ายทอดสด งานประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
หัวข้อ : การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันนวัตกรรม และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 – 17.30
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7
Choose a Language :