ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ช่องทางการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณาจารย์มีเว็บไซต์ส่วนบุคคลทุกคนเพื่อเผยแพร่ ข้อมูลทางวิชาการแก่สาธารณะและเพิ่ม Ranking ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยในส่วนของการเผยแพร่บทความทางวิชาการหรือสื่อประกอบการสอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้น้ำหนักคะแนนไม่เกินร้อยละ 10 นั้นให้คณาจารย์ดำเนินการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ส่วนบุคคลที่มหาวิทยาลัยสร้างพื้นที่ไว้ที่ (bsru.net) ภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ตั้งแต่รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป
**ทั้งนี้ทางคณาจารย์ต้องการความช่วยเหลือในการเผยแพร่กรุณาติดต่อ คุณร่มไทร ฉ่ำคล้าม**

Choose a Language :