ช่องทางการติดต่อผู้สอนแต่ละรายวิชา คณะวิทยาการจัดการ หมู่เรียนภาคพิเศษ ภาคเรียนฤดูร้อน/2564

นักศึกษาสามารถเข้ากลุ่มห้องเรียน/ติดต่ออาจารย์ผู้สอนทางออนไลน์ได้ 2 ช่องทางต่อไปนี้
1. ช่องทางการแสกน QR-Code เพื่อเข้ากลุ่มห้องเรียน / ติดต่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา https://link.bsru.ac.th/dqb
2. เข้าลิงค์ http://management.bsru.ac.th เลือกหัวข้อ “นักศึกษา” จากนั้นเลือก “เข้ากลุ่มห้องเรียน” และเลือก”ภาค กศ.พ.”
***รายวิชาของคณะวิทยาการจัดการ***
รายวิชาที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 3xxxxxx
***รายวิชาของศึกษาทั่วไป***
รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ
รายวิชาศึกษาทั่วไป เลือก 9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน